Hoe veranderen organisaties?

Organisatieverandering kan zowel spontaan gebeuren als gepland. Spontane veranderingen zijn niet-gestuurde reacties op interne of externe ontwikkelingen. Geplande veranderingen zijn veranderingen die door (een deel van) de organisatie als noodzakelijk worden beschouwd, en die vervolgens bewust en doelgericht geïnitieerd en opgevolgd worden.

Geplande veranderingen zijn moeilijk. Het percentage van geplande veranderingen die mislukken varieert naargelang de bron, maar ligt steeds erg hoog (70% - 90%). Deze website wil hulp en ondersteuning bieden aan organisaties bij het doorvoeren van verandering.

8 vragen worden doorheen de website gebruikt als rode draad. Deze 8 vragen moeten gezien worden als aandachtspunten die de veranderaar (change agent) best voor ogen houdt bij de start en doorheen het hele proces van de verandering. Deze vragen zijn gebaseerd op het model voor verandering van John Kotter. Meer informatie over dit model vindt u op de website van Kotter International of in het boek ‘Leading Change’.

Verandering is altijd een dynamisch proces. We hebben daarom de volgorde, die in het model van Kotter aanwezig is, bewust naar de achtergrond verschoven. Elke verandering zal de verschillende vragen moeten beantwoorden, maar de volgorde is volgens ons minder van belang. Een rigide vasthouden aan een bepaalde volgorde in stappen zou ertoe kunnen leiden dat er te weinig ruimte is om flexibel te kunnen inspringen op bepaalde gebeurtenissen. Het proces in het veranderingstraject staat dan ook voorop, waarbij de input van de medewerkers zelf onmisbaar is om een hoge betrokkenheid te creëren. Door die hoge betrokkenheid zullen de verschillende aandachtspunten ook op verschillende momenten tijdens de verandering terug aan bod komen.

We willen op deze website een mensgerichte verandering voorstellen. Dat betekent enerzijds dat de verandering gedragen en gevoed moet worden vanuit de mensen in de organisatie . Anderzijds betekent dit dat het doel van de verandering moet zijn medewerkers een meer leerrijke job te bieden.