Wat is een innovatieve arbeidsorganisatie?

Deze website helpt mensen binnen organisaties die willen werken aan een innovatief arbeidsklimaat. Innovatie heeft hier betrekking op de manier waarop arbeid is georganiseerd.

Onder arbeidsorganisatie verstaan we de manier waarop het werk in een organisatie wordt verdeeld. Het geeft antwoord op de vraag: wie krijgt welke taken toegewezen binnen de organisatie?

Innovatieve arbeidsorganisatie zoekt naar een evenwicht tussen enerzijds de kwaliteit van de organisatie en anderzijds de kwaliteit van de arbeid. Een organisatie kan zich hierdoor slagvaardiger opstellen in termen van efficiëntie, flexibiliteit, kwaliteitsvolle werking, innovativiteit en duurzaamheid. Tegelijkertijd worden zo meer “actieve” jobs gecreëerd, d.w.z. jobs met meer regel- en ontwikkelingsmogelijkheden voor de werknemers.

Een actieve job is een job waarbij medewerkers een evenwicht vinden tussen de taakeisen waaraan ze moeten voldoen en de regelruimte die ze krijgen om te voldoen aan die taakeisen. Dat is belangrijk omdat bij een onevenwicht tussen deze elementen stressrisico’s ontstaan. (meer info bij Flanders Synergy)

Belangrijk is ook dat een medewerker met een actieve job meer leermogelijkheden heeft in het werk. Twee trends vragen hier om enige toelichting. Een eerste trend is het afnemen van het hebben van dezelfde job gedurende iemands volledige carrière. Met andere woorden voor een werknemer ligt een job minder en minder vast op de lange termijn. Een tweede trend is dat huidige jobs veel vaker dan vroeger geconfronteerd worden met wijzigende inhoud door regelmatige veranderingen aan de vraagzijde. Medewerkers die leermogelijkheden krijgen in hun werk zullen beter gewapend zijn tegen deze trends van zowel buiten als binnen de organisatie. Ze zijn namelijk gemakkelijker inzetbaar in nieuwe organisaties. De employability stijgt met andere woorden. Bovendien zijn deze werknemers beter in staat een verandering in de jobinhoud op te vangen.

Wat bepaalt nu of een job leerrijk/actief is? Er zijn 7 principes (Anders organiseren en beter werken, Van Hootegem e.a.), die verbonden zijn met een leerrijke/actieve job:

  1. Medewerkers zien hun takenpakket als een logisch samenhangend geheel
  2. Medewerkers beschikken over voldoende autonomie
  3. Medewerkers hebben voldoende contact met hun collega’s
  4. Medewerkers hebben organiserende taken
  5. Medewerkers hebben afwisselende taken
  6. Medewerkers krijgen voldoende informatie
  7. Er wordt beroep gedaan op de reflectiemogelijkheid van de medewerkers

Deze principes werden gebruikt als basis voor de veranderingen die op deze website beschreven staan. De tools op de website hebben onder meer als doel deze 7 principes van leerrijke jobs te stimuleren. Het is niet de bedoeling om deze principes apart te gaan behandelen. Je kan niet starten bij het eerste en eindigen bij het laatste of er enkele uitkiezen die toevallig goed uitkomen. Deze principes werken best samen. Veranderacties die je onderneemt kunnen best deze verschillende zaken integreren.