Tool: Lerend netwerk

Wat is Lerend netwerk

In een lerend netwerk of leernetwerk wisselen diverse individuen, vanuit een gezamenlijke interesse voor een bepaald kennisgebied, doelbewust kennis en ervaringen uit. Zo ontwikkelen ze nieuwe inzichten, oplossingen of werkwijzen. Deelnemers kunnen instappen in een lerend netwerk op basis van hun interesse en professionele ontwikkelingsvragen.

Welk doel heeft de tool?

Een lerend netwerk kan veel voordelen bieden, zowel aan de organisatie als aan de individuele deelnemers.
Voor een organisatie die een lerend netwerk opstart of erin participeert, kunnen onder meer deze motieven spelen:

Het netwerk laat toe om kennis te delen en geeft aanleiding tot kruisbestuiving, zowel binnen als buiten de organisatie. Participeren in een lerend netwerk kan een nieuwe dynamiek teweegbrengen: het bevordert ideeënbevruchting en innovatief denken. Het zorgt voor toegang tot expertise doorheen de hele organisatie, voor snellere verspreiding van praktijkervaring en een vlottere probleemoplossing.

Het netwerk bouwt aan sleutelcompetenties. Het biedt een interessante leerervaring aan medewerkers: via het reflecteren op de eigen prestaties, op die van anderen en door het delen van kennis en knowhow in leernetwerken leren zij om te gaan met onvoorziene problemen, onzekerheid
en verandering. Ook andere generieke competenties als probleemoplossend vermogen, communicatie, teamwork of initiatief nemen worden in een leernetwerk gecultiveerd.

Medewerkers kunnen op hun beurt baat hebben bij een lerend netwerk, bijvoorbeeld:

Deelnemen aan een lerend netwerk levert frisse ideeën en nieuwe contacten op en biedt een
goede bodem om nieuwe kennis te creëren. Bovendien kan het de motivatie aanwakkeren: wie
bijvoorbeeld in een intervisiesessie een praktisch probleem naar voren brengt, is echt geïnteresseerd in mogelijke oplossingen en werkelijk gemotiveerd om het eigen gedrag te veranderen.

In een ‘veilige’ omgeving waarin mensen samen naar oplossingen zoeken voor gemeenschappelijke problemen, kunnen ze zich kwetsbaar opstellen en staan ze meer open voor kritiek van anderen. Ze mogen vragen en problemen aan anderen voorleggen zonder daarop afgerekend te
worden.

Een lerend netwerk biedt de mogelijkheid tot zelfreflectie. Door de eigen praktijkcase te bespreken met anderen en door er afstand van te nemen, zijn mensen beter in staat om er kritisch over na te denken. Ze ontwikkelen een helikopterperspectief en dat kan zeer verhelderend werken. In de eigen organisatie is er meestal voor echte beschouwing weinig tijd.

Buitenstaanders hebben een ander perspectief op de situatie en kunnen vanuit hun eigen achtergrond en ervaringen heel bruikbare suggesties aanreiken. Aangezien alle deelnemers in de praktijk staan krijgt iedereen feedback en oplossingen die onmiddellijk toepasbaar zijn.

 

 

In welke situatie is de tool inzetbaar?

Een lerend netwerk is bruikbaar als instrument om collega's van elkaar te laten leren binnen de organisatie. Vaak gaat het om collega's die in het dagelijks werk niet veel contact hebben met elkaar, maar die toch een gelijkaardige functie uitoefenen. Supervisors of afdelingshoofden hebben bijvoorbeeld erg gelijkaardige functies, maar hebben in de directe omgeving weinig kans om ideeën op te doen omtrent hun functioneren. 

Door een lerend netwerk te vormen zullen zij horen hoe collega's in andere afdelingen het aanpakken en omgaan met problemen. 

Het kan ook nuttig zijn om medewerkers te laten deelnemen aan lerende netwerken buiten de organisatie. Ervaringen van andere organisaties kunnen immers erg nuttig zijn voor de eigen organisatie. 

Wat zijn de randvoorwaarden?

In een lerend netwerk staat wederzijds leren centraal. Deelnemers moeten elkaar daarom goed leren kennen en ook vertrouwen hebben in elkaar. Zorg daarom voor een goede kennismaking en heldere afspraken omtrent de vertrouwelijkheid binnen het lerend netwerk. 

Hoe zet men deze tool in?

 Een lerend netwerk in de organisatie opstarten en begeleiden, kan aan de hand van de brochure 'Leren in een netwerk'

leren in een netwerk