Tool: Leren van wat werkt

Wat is Leren van wat werkt

“Leren van wat werkt” is een methode die gericht positieve voorbeelden in de werkcontext gebruikt als basis om te leren. Vaak worden problemen of lastige situaties centraal gesteld om te verbeteren en wordt het positieve in de werkcontext naar de achtergrond gedrukt. Vertrekken vanuit deze negatieve invalshoek leidt vaak tot moeizame en vermoeiende gesprekken. De tool “Leren van wat werkt” benadrukt juist dat stilstaan bij de dingen die goed lopen de moeite waard is en stelt hetgeen gelukt is centraal. Vertrekken vanuit het positieve geeft meer energie en dynamiek. Het stimuleert de betrokkenen tot het focussen op mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden. Deze methode komt vanuit de “Appreciative inquiry”.

Welk doel heeft de tool?

Het doel van deze tool is de zaken die goed lopen te onderzoeken en te delen met elkaar zodat er van kan geleerd worden. In plaats van wat goed loopt als “normaal” te beschouwen plaatsen we het op de voorgrond. Mensen worden uitgenodigd om over deze “uitzonderlijke voorbeelden” na te denken, ze te analyseren en te kijken wat er moet gebeuren om deze positieve dingen als kenmerk van het dagelijks functioneren te maken.

In welke situatie is de tool inzetbaar?

Deze methode kan gebruikt worden in verschillende contexten, voor nieuwe en bestaande teams. Het helpt mensen om een concreter beeld op te bouwen van een wenssituatie en hoe deze als team kan gerealiseerd worden. Het oogsten van wat werkt of ooit gewerkt heeft, in hun eigen context of in een andere prikkelt een positieve dynamiek.

Wat zijn de randvoorwaarden?

De praktijk leert ons dat het vaak niet eenvoudig is om mensen de realiteit door deze bril te laten bekijken en hierover te vertellen. Om dit te bewerkstelligen heb je een aanloop nodig, moet je er voor zorgen dat mensen de tijd en de ruimte krijgen om over te schakelen naar deze manier van kijken. Niet zelden zal hier heel wat sturingskracht voor nodig zijn. Indien je deze tool wil toepassen in een omgeving waar heel wat frustraties en problemen voorkomen kan het aangewezen zijn om de betrokkenen te laten ventileren, de frustraties in de groep te gooien.

Hoe zet men deze tool in?

Deze tool is een gestructureerde leidraad.

 1. Het is de bedoeling te vertrekken van duidelijk afgebakende onderwerpen en/of voorbeelden. Het afbakenen van een thema is dan ook de eerste stap. (bv. open communiceren)
 2. Vervolgens worden er in kleine groepen positieve voorbeelden en anekdotes uitgewisseld.
  • Welke positieve voorbeelden zijn er?
  • Wat maakte dat je het tot een succeservaring bestempelt?
 3. Probeer in groep nu duidelijk het gekozen thema positief te omschrijven. (Wat betekent open communiceren nu voor het team, hoe moet het team dan communiceren met elkaar?)
 4. Inventarisatie van succesfactoren. (Wat heeft er in het verleden al voor gezorgd dat er open gecommuniceerd werd met elkaar?)
  • Toe te wijzen aan individuele personen (attitude, kennis,vaardigheden, positie/aanzien in de groep, ...)
  • Toe te wijzen aan de omgeving, aan reacties van anderen (noodzaak, tijdsdruk, aard van de reacties van anderen, groepssfeer,...)
 5. Wat is er nu nodig om deze positieve voorbeelden kenmerkend te maken voor jullie teamfunctioneren? (Hoe gaan we er als team in slagen om blijvend open te communiceren met elkaar?)
  • Wat moet er gebeuren, welke afspraken maken we?
  • Hoe kunnen we elkaar hierin ondersteunen?
  • Waar moeten we voor oppassen?
  • Wie neemt hierin welke rol op?
 6. Van de output en afspraken wordt best een verslag of oplijsting gemaakt zodat het terug kan nagekeken worden. Tevens is het van belang om af te spreken hoe het team dit wenst op te volgen, wanneer het volgen van deze afspraken nog eens wordt besproken. Op die manier wordt de integratie in de dagelijkse werking van het team bevorderd.