Tool: Het Teamspel

Wat is Het Teamspel

Het Teamspel is een simulatiespel rond teamwerk. Deelnemers spelen de rol van werknemer of supervisor in een bedrijf dat papieren tapijtjes produceert. In een eerste ronde doet men dat op in een klassiek productieproces, in een tweede rond wordt in teams gewerkt. Tijdens de nabespreking wordt ingezoomd op problemen en oplossingen die in het spel zijn voorgekomen. Na de analyse van de spelsituatie maakt men de link met de eigen bedrijfsrealiteit.

Welk doel heeft de tool?

Het Teamspel is een simulatiespel om problemen in teamwerk bespreekbaar te maken. Deze problemen zijn niet ‘technisch’ van aard, maar hangen samen met het concept teamwerk. Samen werken in een team is voor veel medewerkers niet evident. Het management van teamwerk is een probleemgebied op zich en veelal zijn initiatieven in conflict met de klassieke lijnhiërarchie. Het invoeringsproces loopt niet altijd even vlot, omdat men al te vaak vergeet dat teamwerk een mensenzaak is en blijft. De problemen in teamwerk hebben een gemeenschappelijk kenmerk: een onderneming of organisatie die zich deze problemen realiseert, kan ze daarom niet onmiddellijk oplossen. Het zijn problemen die inizcht, begrip en kennis van zaken van alle betrokkenen vragen.

Via de activerende techniek van een simulatiespel ondervinden deelnemers ‘aan den lijve’ hoe een bepaalde bedrijfsrealiteit in elkaar zit en wat die betekent voor alle betrokken partijen.

In welke situatie is de tool inzetbaar?

Het Teamspel kan gebruikt worden bij de invoering van teamwerk, voor het verbeteren van het bestaande teamwerk of om te focussen op een bepaald aspect van teamwerk (bv. het managen van teams). Het spel kan gespeeld worden met:

  • het management (hoe willen we teams in onze organisatie vorm geven, …),
  • met het middenkader (hoe kunnen we de samenwerking tussen verschillende diensten vorm geven, …),
  • met begeleiders van teams (wat is de rol van een teambegeleider, welke verantwoordelijkheden liggen bij de chef, bij het team, …),
  • met teamleden (hoe versterken we de samenwerking, hoe geven we feedback, …)
  • met toekomstige teamleden (wat wordt van ons verwacht, wat zijn onze verantwoordelijkheden, …)
  • met vakbondsafgevaardigden (wat is teamwerk, waarom wordt het ingevoerd, wat is het verschil met vroeger, …)
  • met studenten (wat is teamwerk, wat betekent dit voor de organisatie, de productie, de doorlooptijd van producten, de sociale verhoudingen, het leiderschap van het middenmanagement, …)

Wat zijn de randvoorwaarden?

Een simulatiespel in een opleiding gebruiken neemt tijd in beslag. Het spel neemt minimum 4 uur in beslag, nabespreking inbegrepen. Organisaties die in de nabespreking ook oplossingen in de werksituatie willen bespreken plannen een hele dag in voor het Teamspel.

Het Teamspel wordt te koop aangeboden (745,00 € voor bedrijven / 1.490,00 € voor consultants: alle spelmateriaal voor 23 deelnemers, een uitvoerige handleiding en een train-de-trainer van 2 dagen inbegrepen).

U kan beroep doen op een begeleiding door Stichting Innovatie & Arbeid.

Hoe zet men deze tool in?

Een simulatiespel is een interactieve werkvorm om een bepaalde problematiek inzichtelijk en bespreekbaar te maken. Daarom wordt het Teamspel best ingepast in een ruimer opleidingstraject. Belangrijk is dat men op voorhand duidelijk maakt wat de doelstelling is van het spel en waarom men het spel wil spelen. Voor men het spel speelt moet de organisatie/het bedrijf nagaan welke vragen men kan/mag verwachten van de deelnemers en hoe men daarop zal reageren.