Kind & Gezin: Hoe communiceren we over de verandering

Case/Testimonial: Kind & Gezin

Trajectonderdeel: Hoe communiceren we over de verandering?

Tijdens een workshop met het team werden aan aantal problemen rond de dagelijkse werking aangekaart. Voor een groot deel van de problemen kon het team zelf een oplossing vinden en dit werd regelmatig gecommuniceerd om consolidatie te bekomen. De communicatie gebeurde op verschillende niveaus (management in de centrale administratie, management in de provinciale administratie en de teamleden zelf).

De communicatie was enorm belangrijk om de neuzen in dezelfde richting te hebben en wederzijds begrip voor elkaar te bekomen. In dit project was het ook belangrijk om de communicatie in verschillende richtingen te verzorgen. De problemen die niet of gedeeltelijk opgelost konden worden door het team werden besproken met de betrokken actoren om samen tot oplossingen te komen. De visie om te veranderen was dus een gedragen beslissing.

De bevindingen uit het project werden ook gecommuniceerd aan het Directiecomité waar het voltallige management van Kind en Gezin aanwezig is. Op basis van de resultaten en de reeds ondernomen acties nam het management het initiatief om de meer strategische link met het beleid op te nemen zodat ook op langere termijn de groei naar verandering succesvol blijft