HUBrussel: Hoe houden we iedereen enthousiast?

Case/Testimonial: HUBrussel

Trajectonderdeel: Hoe houden we iedereen enthousiast?

  • M.b.t. organiserende taken: Een eerste belangrijk succes voor de doelgroep werd gerealiseerd door een gesprek te organiseren tussen de leidinggevenden en de doelgroep. Dit gesprek werd geleid door het diensthoofd. Het doel van dit gesprek was klaarheid te brengen met betrekking tot de inhoud van de functie en de verwachtingen naar de functiehouders. Deze klaarheid was zoek geraakt en in de loop van het project werd het duidelijk dat deze stap noodzakelijk was om iedereen op dezelfde lijn te krijgen. Deze dialoog werd door de betrokkenen als zeer zinvol ervaren. Het werd immers duidelijk dat er meer organiserende taken tot hun bevoegdheid horen dan aanvankelijk gedacht. De leidinggevenden verwachten zonder meer verantwoordelijkheid en eigenaarschap in het uitoefenen van de functie, zowel in de meer operationele taken als bij het nemen van vernieuwende initiatieven.
  • M.b.t. informatievoorziening en autonomie: Er werden samenwerkingsafspraken gemaakt die klaarheid scheppen wie in welke situatie moet geconsulteerd en/of geïnformeerd worden: adjunct-diensthoofd of diensthoofd? De doelgroep weet zo beter bij wie ze terecht kunnen, en de adjunct-diensthoofden weten beter wat hun rol is in het ondersteunen van de doelgroep.
  • M.b.t. autonomie: Om de autonomie te verhogen, werden criteria geformuleerd die als richtlijn gehanteerd worden voor vernieuwende initiatieven. Deze criteria moeten de doelgroep in staat stellen meer zelfstandig te werken op het vlak van het formuleren van verbetervoorstellen, omdat zij de weg naar een bepaald resultaat zelf kunnen vormgeven.

Daarnaast werden ook een aantal vervolgacties met hen besproken die in de nabije toekomst ingepland worden.

  • M.b.t. informatievoorziening: Toelichten van de rol, de verantwoordelijkheden en de bevoegdheden van de functie procedurecoördinator aan de overige functiegroepen van SAPLA.
  • M.b.t. autonomie: Om de grenzen van de autonomie naar de toekomst toe scherper te stellen of te verleggen, werd een werkafspraak gemaakt die moet leiden tot een beter zicht op dit aspect (mogelijkheden en beperkingen). Er werd afgesproken dat de situaties waarvan de doelgroep vindt dat hun autonomie te beperkt is, meegedeeld worden aan hun adjunct-diensthoofd. Deze situaties worden besproken met hun collega’s en met het diensthoofd om vanuit de concrete praktijk te kunnen oordelen of de eerder beperkte autonomie gegrond is, en of een wijziging in de werkafspraken aan de orde is.